• |
ide | kryesore

Qeveria shpall gjendjen e fatkeqësisë natyrore në gjithë vendin

Lajme, Të fundit

Qeveria ka vendosur të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore në të gjithë vendin. Vendimi i qeverisë u publikua në menjëherë në Fletoren Zyrtare. Aty thuhet se gjendja e fatkeqësisë natyrore shpallet në të gjithë vendin për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19. Kjo ishte njw nga kërkesat e opozitës e ditëve të fundit.

VENDIM
Nr.243, datë 24.3.2020
PËR SHPALLJEN E GJENDJES SË FATKEQËSISË NATYRORE


Në mbështetje të neneve 100, 170, 174, pika 1, e 175, pika 2, të Kushtetutës, dhe të shkronjës “ç”, të nenit 18, të pikës 1, të nenit 19, dhe të  pikës 1, të nenit 39, të ligjit nr.45/2019, “Për  mbrojtjen civile”, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe të ministrit të Shtetit për Rindërtimin, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në të gjithë Republikën e Shqipërisë për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19. 

2. Kufizimin e të drejtave të garantuara nga nenet 37, 38, 41, pika 4, 49 dhe 51 të Kushtetutës deri në masën që konsiderohet e domosdoshme  për të arritur ruajtjen e shëndetit të shtetasve.

3. Komiteti Ndërministror i Emergjencave Civile (KNEC), i ngritur me vendimin nr.750, datë 27.11.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës, Lezhë dhe Tiranë”, të ndryshuar, është organi më i lartë për koordinimin dhe bashkërendimin e veprimeve të institucioneve shtetërore dhe të subjekteve private, si dhe të burimeve financiare e materiale për përballimin e fatkeqësisë natyrore për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, deri në 30 (tridhjetë) ditë nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. Anëtar i KNEC-së caktohet dhe ministri i Shtetit për Rindërtimin.

4. Në mbledhjet e KNEC-së marrin pjesë, me kërkesë të Kryetarit, përfaqësues të organeve të ndryshme publike, të biznesit, ekspertë /profesionistë të fushës së mjekësisë e të shëndetit publik dhe përfaqësues të shoqërisë civile ose drejtues të OJF-ve, me objekt veprimtarie shëndetin publik dhe ndihmën humanitare.

5. Instituti i Shëndetit Publik caktohet në rolin e Sekretariatit Teknik të KNEC-së, për çështje të
fatkeqësisë natyrore të shpallur për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

6. Për përballimin dhe lehtësimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore merren masat e
jashtëzakonshme, si më poshtë vijon:

6.1. Institucionet publike:

a) të realizojnë plane masash organizative dhe administrative për përballimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore;
b) të përdorin burimet financiare të parashikuara në buxhetin vjetor, si dhe të rivlerësojnë buxhetin e tyre vjetor, në përputhje me kryerjen e shpenzimeve shtesë të paparashikuara;
c) të vënë në dispozicion burimet njerëzore e logjistike;
ç) të caktojnë objektet shtetërore në përgjegjësinë e tyre të administrimit, që mund të vihen në dispozicion për strehimin e popullsisë së evakuuar;
d) të kufizojnë aksesin në ambiente publike, të cilat kanë një frekuentim të gjerë;
dh) të ndalojnë tubimet, manifestimet dhe grevat;
e) të kufizojnë aktivitetet në minimumin e domosdoshëm për të gjitha organet publike;
ë) të vendosin në karantinë të gjithë personat e konfirmuar ose të dyshuar se janë të prekur nga COVID-19;
f) të krijojnë dhe të sigurojnë zonat e karantinës me personel, të cilit t’i sigurohen të gjithë masat parandaluese për të evituar infektimin;
g) të garantojnë kushtet dhe stafin e kualifikuar për kurim të specializuar në qendrat e karantinës;
gj) të pajisin të gjithë punonjësit e qendrave spitalore dhe shëndetësore me bazën e nevojshme materiale për shmangien e infektimit.

6.2. Strukturat operacionale të sistemit të mbrojtjes civile:

a) të vendosin dhe të zbatojnë masa të veçanta për garantimin dhe rritjen e sigurisë së shtetasve në zonat e prekura nga fatkeqësia; 
b) të aktivizojnë dhe të organizojnë procedurën e karantinës për popullsinë e rrezikuar;
c) të organizojnë kontrolle të njëanshme të banesave dhe objekteve private për evidentimin dhe trajtimin e personave të prekur nga virusi;
ç) të kufizojnë lëvizjen e lirë për brenda ose jashtë shtetit në përputhje me nevojat e diktuara nga fatkeqësia natyrore;
d) të kufizojnë organizimin e grevave;
dh) të kufizojnë zhvillimin e aktiviteteve ekonomike për subjektet private në përputhje me nevojat e diktuara nga fatkeqësia natyrore;
e) të japin ndihmën e parë ndaj personave të prekur nga virusi dhe të realizojnë transportimin
e të prekurve për në qendrat spitalore ose në infrastrukturën e karantinës;
ë) të organizojnë procedurat e detyruara për kryerjen e shërbimeve funerale.

6.3. Subjektet private:

a) të respektojnë procedurat dhe masat pëkarantinën;
b) të informojnë lidhur me të dhënat që ndihmojnë institucionet dhe strukturat e mbrojtjes civile në përballimin e gjendjes së fatkeqësisë;
c) të përfshihen në detyra të veçanta, në përputhje me përgatitjen, aftësitë dhe me nevojën për të ndihmuar në kapërcimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore;
ç) të mbyllin ose të kufizojnë përkohësisht veprimtarinë e tyre;
d) të mos vjelin tarifat e kalimit rrugor për mjetet e angazhuara në përballimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore.

6.4. Shtetasit:

a) të zbatojnë urdhrat, masat dhe udhëzimet e autoriteteve të mbrojtjes civile, si dhe të ndjekin
procedurat e kërkuara, në mënyrë të veçantë pëkarantinën dhe pezullimin e aktiviteteve;
b) të informojnë lidhur me të dhënat që ndihmojnë institucionet publike dhe strukturat e mbrojtjes civile në përballimin e gjendjes së fatkeqësisë;
c) të përfshihen në detyra të veçanta, në përputhje me përgatitjen, aftësitë dhe me nevojëpër të ndihmuar në kapërcimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore.

7. Të gjitha të drejtat dhe liritë e kufizuara me akte, të dala në zbatim të ligjit nr.15/2016, “Për
parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjevre infektive”, të ndryshuar, dhe me aktin
normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID19”, të
ndryshuar, mbeten në fuqi. 

8. Ngarkohen Komiteti Ndërministror i Emergjencave Civile dhe të gjitha institucionet shtetërore dhe publike për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama

13 Comments

 1. Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union
  Fuck world order an european union

 2. Edvin…,pasi mbush hundet e nuk ja thua per asgje…..,me degjo mua si rilindasi me i vjeter qe jam :Zbato ato qe te thote Basha pa pike e pa presje,me degjo vella,je shume rende e mbase te kuptoj se e ke nga problemet qe ke me shendetin vete…..,nuk ta marrin per ters,zbatoji vella e mik…,ai po te ndihmon fort !

 3. Se pari, ministri i rindertimit (ose rivjedhjes) nuk mund te propozoje e nje akt normativ vetveten qe te jete pjese e nje komiteti. Kjo eshte haptazi shkelje ligjore dhe idiotesi normative.
  Se dyti, a ka evidence qe Keshilli i Ministrave u mblodh, shqyrtoi, miratoi dhe firmosi secili minister Vendimin qe u publikua ne Fletore Zyrtare? Kjo eshte komplet teater kukullash.
  Dhe se fundmi, ne dore te zotit qofshi.

 4. Kot them une qelbistani koloni e sudanit. Corona do te jete si uji qe shpelan pisllikun.
  Ne fillin sigurimsat, te vjeter dhe te rinj pastaj te gjithe pleqt komunistarobqirafshatare dhe pinjollet e tyre.
  Ky vend eshte mbushur me njerez-hale.

  1. Luli me te vertete nuk eshte ndonje gje, pavaresisht se gjate kesaj periudhe, me lehtesine qe te jep te qenit ne opozite, ka dhene disa mendime qe qendrojne. Por ky kryeminister qe kundershton fort ate qe thote PD per dy dite dhe diten e trete ben ate qe thote PD, cfare mund te cilesohet? Dakord, eshte injorant dhe nuk ia ka idene asgjese pasi edhe ne ate fushe ku ka studjuar, eshte zero pa bisht, po pse ia fut militanteve te vet duke zbatuar urdhrat e PD dhe te Lulit qe nuk shquhet per ndonje gje? Po militantet rilindore, kaq budallenj jane sa te shkojne pas nje te paafti qe i nxjerr bllof ne cdo gje,

 5. Me sa duket, tek rilindoret paska rene zija. Shefi i tyre po zbatoka urdherat e Bashes. Mos u merzisni se nuk kuptoni gje, jeni vetem vegla te nje injoranti qe nuk kupton asgje as vete.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike.

Kthehu