• |
ide | kryesore

Urdhri i Biden: Kush destabilizon Ballkanin i bllokohet pasuria dhe hyrja në SHBA

-Instant, Arkiva, Kryesore, Lajme

Presidenti i SHBA, Joe Biden ka nxjerrë një urdhër të ri ekzekutiv që përfshin Ballkanin Perëndimor i cili parashikon bllokim prone dhe ndalim të hyrjes në SHBA të personave që kontribuojnë në destabilizimin e Ballkanit Perëndimor.


Ky urdhër përfshin ish-vendet e Republikës Jugosllave dhe Shqipërinë. Sipas Biden gjatë dy dekadave të fundit ka pasur minim të marrëveshjeve, institucioneve, korrupsion brenda qeverive dhe institucioneve që kërcënon sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të SHBA. (Vendimi KETU)


Biden thotë se personat që kontribuojnë në:

1- kërcënimin e paqes, sigurisë, stabilitetit ose integritetit territorial të çdo zone ose shteti

2- përgjegjës ose bashkëpunëtor, ose të përfshihesh drejtpërdrejt ose indirekt në veprime ose politika që minojnë proceset demokratike ose institucionet në Ballkanin Perëndimor

3-të jesh përgjegjës ose bashkëpunëtor, ose të jesh i përfshirë drejtpërdrejt ose indirekt në abuzim serioz të të drejtave të njeriut në Ballkanin Perëndimor”, i bllokohet pasuria dhe i ndalohet hyrja në SHBA.

NJOFTIMI NGA SHTEPIA E BARDHE

Urdhër ekzekutiv për bllokimin e pronës dhe pezullimin e hyrjes në Shtetet e Bashkuara të personave të caktuar që kontribuojnë në situatën destabilizuese në Ballkanin Perëndimor

VEPRIMET PRESIDENCIALE

Nga autoriteti që më është dhënë si President nga Kushtetuta dhe ligjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfshirë Aktin Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike Ndërkombëtare, Aktin Kombëtar të Emergjencave, nenin 212 i Aktit të Emigracionit dhe Kombësisë të vitit 1952 dhe seksioni 301 i titullit 3, Kodi i Shteteve të Bashkuara,

Unë, JOSEPH R. BIDEN JR., President i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përmes kësaj zgjeroj fushën e emergjencës kombëtare të deklaruar në Urdhrin Ekzekutiv të 26 Qershorit 2001 (Bllokimi i Pronës së Personave që Kërcënojnë Përpjekjet Ndërkombëtare të Stabilizimit në Ballkanin Perëndimor) , ndryshuar me Urdhrin Ekzekutiv të 28 majit 2003 (Përfundimi i Emergjencave në lidhje me Jugosllavinë dhe Modifikimi i Urdhrit Ekzekutiv 13219 të 26 Qershorit 2001), duke gjetur se situata në territorin e ish Republikës Socialiste Federale të Jugosllavisë dhe Republika e Shqipërisë (Ballkani Perëndimor), gjatë 2 dekadave të fundit, duke përfshirë minimin e marrëveshjeve dhe institucioneve të pasluftës pas prishjes së ish-Republikës Federale Socialiste të Jugosllavisë, si dhe korrupsionit të përhapur brenda qeverive dhe institucioneve të ndryshme në Ballkanin Perëndimor, pengon progresin drejt qeverisjes efektive dhe demokratike dhe integrimin e plotë në institucionet transatlantike, dhe në këtë mënyrë përbën një kërcënim të pazakontë dhe të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara.

Prandaj, unë urdhëroj me anë të kësaj:

Seksioni 1. (a) E gjithë prona dhe interesat në pronën që janë në Shtetet e Bashkuara, që vijnë më tej brenda Shteteve të Bashkuara, ose që janë ose që vijnë më poshtë janë nën zotërimin ose kontrollin e ndonjë personi të Shteteve të Bashkuara të personave të mëposhtëm janë të bllokuara dhe nuk mund të transferohet, paguhet, eksportohet, tërhiqet ose tregtohet ndryshe në: çdo person i përcaktuar nga Sekretari i Thesarit, në konsultim me Sekretarin e Shtetit:
(i) të jesh përgjegjës ose bashkëpunëtor, ose të përfshihesh drejtpërdrejt ose indirekt në veprime ose politika që kërcënojnë paqen, sigurinë, stabilitetin ose integritetin territorial të çdo zone ose shteti në Ballkanin Perëndimor;
(ii) të jesh përgjegjës ose bashkëpunëtor, ose të përfshihej drejtpërdrejt ose indirekt në veprime ose politika që minojnë proceset demokratike ose institucionet në Ballkanin Perëndimor;
(iii) të jesh përgjegjës ose bashkëpunëtor, ose të përfshihesh drejtpërdrejt ose indirekt në një shkelje, ose një akt që ka penguar ose kërcënuar zbatimin, të ndonjë sigurie rajonale, paqeje, bashkëpunimi ose marrëveshjeje ose kornize të njohjes reciproke ose mekanizmi i përgjegjësisë në lidhje me Ballkanin Perëndimor, përfshirë Marrëveshjen e Prespës të vitit 2018; Marrëveshja Kornizë e Ohrit e vitit 2001; Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara; Marrëveshjet e Dejtonit; ose Konkluzionet e Këshillit të Konferencës për Zbatimin e Paqes të mbajtur në Londër në Dhjetor 1995, duke përfshirë vendimet ose konkluzionet e Përfaqësuesit të Lartë, Këshillit të Zbatimit të Paqes ose Bordit Drejtues të tij; ose Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë, ose, në lidhje me ish Jugosllavinë, Mekanizmi Ndërkombëtar i Mbetjeve për Tribunalet Penale;
(iv) të jesh përgjegjës ose bashkëpunëtor, ose të jesh i përfshirë drejtpërdrejt ose indirekt në abuzim serioz të të drejtave të njeriut në Ballkanin Perëndimor;
(v) të jesh përgjegjës ose bashkëpunëtor, ose të përfshihesh drejtpërdrejt ose indirekt në korrupsionin në lidhje me Ballkanin Perëndimor, përfshirë korrupsionin nga, në emër të, ose të lidhur ndryshe me një qeveri në Ballkanin Perëndimor, ose një aktual ose ish-zyrtar i qeverisë në çdo nivel të qeverisjes në Ballkanin Perëndimor, të tilla si keqpërdorimi i pasurive publike, shpronësimi i pasurive private për përfitime personale ose qëllime politike, ose ryshfet;
(vi) të ketë asistuar materialisht, sponsorizuar ose ofruar mbështetje financiare, materiale ose teknologjike për, ose mallra ose shërbime për ose në mbështetje të çdo personi, pasuria dhe interesat e tij në pronë janë bllokuar në përputhje me këtë urdhër; ose
(vii) të jetë në pronësi ose të kontrollohet nga, ose të ketë vepruar ose pretenduar të veprojë për ose në emër të, drejtpërdrejt ose indirekt, të çdo personi prona dhe interesat e tij në pronë janë bllokuar në përputhje me këtë urdhër.
(b) Ndalimet në nënparagrafin (a) të këtij neni zbatohen përveç në masën e parashikuar nga statutet, ose në rregulloret, urdhrat, direktivat ose licencat që mund të lëshohen në përputhje me këtë urdhër, dhe pavarësisht nga çdo kontratë e lidhur ose ndonjë licencë ose leja e dhënë para datës së këtij urdhri.

Sek. 2. Ndalimet në nenin 1 të këtij urdhri përfshijnë:
(a) dhënia e çdo kontributi ose sigurimi të fondeve, mallrave ose shërbimeve nga, për, ose për të mirën e çdo personi, pasuria dhe interesat e tij në pronë janë bllokuar në përputhje me këtë urdhër; dhe
(b) marrja e çdo kontributi ose sigurimi të fondeve, mallrave ose shërbimeve nga ndonjë person i tillë.

Sek. 3. Me anë të kësaj përcaktoj që bërja e donacioneve për llojet e artikujve të specifikuar në nenin 203 (b) (2) të IEEPA (50 USC 1702 (b) (2)) nga, për të ose për të mirën e çdo personi prona dhe interesat në pronë janë bllokuar në përputhje me nenin 1 (a) të këtij urdhri do të dëmtonte seriozisht aftësinë time për t’u marrë me emergjencën kombëtare të deklaruar në Urdhrin Ekzekutiv 13219, të ndryshuar nga Urdhri Ekzekutiv 13304, dhe siç është zgjeruar në këtë urdhër, dhe unë me anë të kësaj ndaloni donacione të tilla siç parashikohen në nenin 1 të këtij urdhri.

Sek. 4. (a) Hyrja e pakufizuar e imigrantit dhe joimigrantit në Shtetet e Bashkuara të joqytetarëve të vendosur për të përmbushur një ose më shumë kritere në seksionin l (a) të këtij urdhri do të ishte e dëmshme për interesat e Shteteve të Bashkuara dhe hyrja e personat e tillë në Shtetet e Bashkuara, si imigrantë ose joimigrantë, pezullohen me këtë rast, përveç kur Sekretari i Shtetit ose Sekretari i Sigurisë Kombëtare, sipas rastit, përcakton se hyrja e personit nuk do të ishte në kundërshtim me interesat e Shteteve të Bashkuara, përfshirë kur Sekretari i Shtetit ose Sekretari i Sigurisë Kombëtare, siç është e përshtatshme, përcakton kështu, bazuar në një rekomandim të Prokurorit të Përgjithshëm, që hyrja e personit do të çonte më tej objektivat e rëndësishëm të zbatimit të ligjit të Shteteve të Bashkuara.
(b) Sekretari i Shtetit do të zbatojë këtë urdhër pasi zbatohet për vizat në përputhje me procedurat e tilla që Sekretari i Shtetit, në konsultim me Sekretarin e Sigurisë Kombëtare, mund të vendosë.
(c) Sekretari i Sigurisë Kombëtare do të zbatojë këtë urdhër pasi zbatohet për hyrjen e jo-qytetarëve në përputhje me procedurat e tilla siç mund të vendosë Sekretari i Sigurisë Kombëtare, në konsultim me Sekretarin e Shtetit.
(d) Personat e tillë do të trajtohen nga ky nen në të njëjtën mënyrë si personat e mbuluar nga seksioni 1 i Proklamatës 8693 të 24 Korrikut 2011 (Pezullimi i Hyrjes së të Huajve Subjekt i Sanksioneve të Udhëtimit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Akteve të Fuqive Ekonomike Ndërkombëtare Ndërkombëtare )

Sek. 5. (a) Ndalohet çdo transaksion që shmang ose shmang, ka për qëllim shmangien ose shmangien, shkakton shkelje ose përpjekje për të shkelur ndonjë prej ndalimeve të përcaktuara në këtë urdhër.
(b) Ndalohet çdo komplot i formuar për të shkelur ndonjë nga ndalimet e përcaktuara në këtë urdhër.

Sek. 6. Për qëllimet e këtij urdhri:
(a) termi “njësi ekonomike” nënkupton një partneritet, shoqatë, besim, ndërmarrje të përbashkët, korporatë, grup, nëngrup ose organizatë tjetër;
(b) termi “jo qytetar” do të thotë çdo person i cili nuk është shtetas ose shtetas jo qytetar i Shteteve të Bashkuara;
(c) termi “person” do të thotë një individ ose entitet; dhe
(d) termi “person i Shteteve të Bashkuara” do të thotë çdo shtetas i Shteteve të Bashkuara, banor i përhershëm i ligjshëm, entitet i organizuar sipas ligjeve të Shteteve të Bashkuara ose ndonjë juridiksioni brenda Shteteve të Bashkuara (përfshirë degët e huaja), ose ndonjë person në Shtetet e Bashkuara.

Sek. 7. Për ata persona, prona dhe interesat e tyre në pronë janë bllokuar në përputhje me këtë urdhër të cilët mund të kenë një prani kushtetuese në Shtetet e Bashkuara, unë konstatoj se për shkak të aftësisë për të transferuar fonde ose pasuri të tjera menjëherë, njoftimi paraprak i personave të tillë të masave që do të merren në përputhje me këtë urdhër do t’i bënte ato masa joefektive. Prandaj përcaktoj që këto masa të jenë efektive në adresimin e emergjencës kombëtare të deklaruar në Urdhrin Ekzekutiv 13219, të ndryshuar me Urdhrin Ekzekutiv 13304, dhe siç është zgjeruar nga ky urdhër, nuk ka nevojë të ketë njoftim paraprak për një listë ose përcaktim të bërë në përputhje me këtë porosit

Sek. 8. Sekretari i Thesarit, në konsultim me Sekretarin e Shtetit, autorizohet për të ndërmarrë veprime të tilla, duke përfshirë shpalljen e rregullave dhe rregulloreve, dhe për të përdorur të gjitha kompetencat e dhëna Presidentit nga IEEPA, siç mund të jetë e nevojshme për të kryer qëllimet e këtij urdhri. Sekretari i Thesarit, në përputhje me legjislacionin në fuqi, mund të ribërë secilën prej këtyre funksioneve brenda Departamentit të Thesarit. Të gjithë departamentet ekzekutive dhe agjencitë e Shteteve të Bashkuara do të marrin të gjitha masat e duhura brenda autoritetit të tyre për të zbatuar këtë urdhër.

Sek. 9. Asgjë në këtë urdhër nuk do të ndalojë transaksionet për kryerjen e biznesit zyrtar të Qeverisë Federale nga punonjësit, përfituesit e parave ose kontraktorët e tyre.

Sek. 10. (a) Asgjë në këtë urdhër nuk do të interpretohet se dëmton ose ndikon ndryshe:
(i) autoritetin e dhënë me ligj për një departament ekzekutiv ose agjenci, ose përgjegjësin e tij; ose
(ii) funksionet e Drejtorit të Zyrës së Menaxhimit dhe Buxhetit në lidhje me propozimet buxhetore, administrative ose legjislative.
(b) Ky urdhër do të zbatohet në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe në varësi të disponueshmërisë së ndarjeve buxhetore.
(c) Ky urdhër nuk ka për qëllim dhe nuk krijon ndonjë të drejtë ose përfitim, thelbësor ose procedural, të zbatueshëm me ligj ose në barazi nga ndonjë palë kundër Shteteve të Bashkuara, departamenteve të saj, agjencive ose enteve, oficerëve të saj, punonjësve , ose agjentë, ose ndonjë person tjetër.

JOSEPH R. BIDEN JR.

SHTEPIA E BARDHE,
8 qershor 2021.

39 Comments

  1. Joe Biden do hidhet ne gjyq ne gjykaten korreksionale te Parisit. Do e pesoje keq, ashtu si e pesoi Sekretari Shtetit nga Berisha.

  2. Zoti bekofte z Presidente Ty dhe Ameriken 🇺🇸🇦🇱🇪🇺🇺🇸🇺🇸🇦🇱 thotë:

   Zoti i madhe të bekofte z Presidente Ty dhe Ameriken 🇺🇸. Të lumet na ndimoe se pse Keta horra politikanet tane kane 30 vite qe tallen me popullin Shqiptare na kane vjedhur çdo gjë por edhe na kane shnjezue në syte e gjith botes. Sali Berisha me familjen e ti mafjoze Lulzim Basha dhe ilir Meta pase Enver Hoxhes Jane e keqja më e madhe që Ka pase kombi shqiptare jo se eshte shume larg tyre edhe Edi Rama por deri tani që Ka fillue me u lidhe me Erdogani dhe me Turqine dhe eshte bër si Haxhi Qamili duma Baben Kemi Pas nje fije rrespekt per te se pse kame menduare se eshte nje njeri Perdimore dhe Evropjane por me sa Unë paskame qën gabime se pse munde të jet komplet i korruptume si kriminelet e tjer Saliu ilir Meta dhe Lulzim Basha Por këta të fundit Jane edhe vrase 🇺🇸🇦🇱🇪🇺🇺🇸🇦🇱

  3. Paskan qen te thella keto pune. Pak nga pak po formohet pazelli. Duhet te jesh buadalla te mos kuptosh se si po shkojn gjerat. Minjt e kuq dhe blu te hales tone, jan coroditur. Po vjen fundi per ta.

 1. Ne seksionin e pare pargrafi i pare flitet per persona qe cenojne integritetin territorial te vendeve te Ballkanit Perendimor (ish-Jugosllavi dhe Shqiperi), njihni ndonje te tille?
  Me poshte flitet per persona qe pengojne integrimin ne NATO, me sa duket, ketu Biden e cliron nga akuzat Berishen sepse Berisha ishte ne krye te qeverise kur Shqiperia u integrua ne NATO. Keto pershtypje te le nje lexim i shpejte i UE te sleepy Joe. Le te shohim kur te filloje e te flase me emra. Prandaj nuk u shfaq ndonje gezim i madh per Berishen nga kreret rilindore. Me sa duket e prisnin dicka te tille…

  1. Shba po nxiton te ndaj zonat e mbetura te influences me Rusine dhe BE ne Ballkan.
   Shqiperia dhe Ballkani perendimor kane vakuum influence.

 2. Me kete vendim kush thote se kosova NUK eshte serbe do te penalizohet. Lexoni me vemendje qe askund buk permendet plani i aftisarit e as mendimi i gjykates nderkombetare te drejtesise pe pavaresi.

  1. Po Prishtine,
   Dmth Amerikani beri lufte me Serbin, qe t’ja merrte Kosoven et pastaj t’ja kthente prape!!

   Rrasja dhe nje bar a dopjo tjeter, se ndoshta te vijne ca ide dhe me te ndritura (si ato te Bushatit)

 3. Me cte drejte i rrjedhuri Joe kerkon te konfiskoje pasurine e vene me djerse nga kushdo vetem pse ai mbron integritetin e vendit te tij por qe mund te bjere ne kundershtim me planin Sorros.Ne baze te kujt ligji nderkombetar eshte hartuar ky vendim per konfikskim pasurie vetem sepse nuk i pelqen Joe apo Joeve te tjere njeri apo tjetri.joe nuk zbatojne qorrazi urdhrat e tyre. Kjo ishte e padegjuar, por nqs ai kerkon ta zbatoje duhet ta filloje nga Rama me shoke

 4. Zoti bekofte z Presidente Ty dhe Ameriken 🇺🇸🇦🇱🇪🇺🇺🇸🇺🇸🇦🇱 thotë:

  Zoti i madhe të bekofte z Presidente Ty dhe Ameriken 🇺🇸. Të lumet na ndimoe se pse Keta horra politikanet tane kane 30 vite qe tallen me popullin Shqiptare na kane vjedhur çdo gjë por edhe na kane shnjezue në syte e gjith botes. Sali Berisha me familjen e ti mafjoze Lulzim Basha dhe ilir Meta pase Enver Hoxhes Jane e keqja më e madhe që Ka pase kombi shqiptare jo se eshte shume larg tyre edhe Edi Rama por deri tani që Ka fillue me u lidhe me Erdogani dhe me Turqine dhe eshte bër si Haxhi Qamili duma Baben Kemi Pas nje fije rrespekt per te se pse kame menduare se eshte nje njeri Perdimore dhe Evropjane por me sa Unë paskame qën gabime se pse munde të jet komplet i korruptume si kriminelet e tjer Saliu ilir Meta dhe Lulzim Basha Por këta të fundit Jane edhe vrase 🇺🇸🇦🇱🇪🇺🇺🇸🇦🇱

  1. O Sufllaqe Bythqire po ka më vrasës se RamaMuti? Shiko videon e Klodian Rashës si e vret polici që merr nishan si sherif.u shoftë fara juaj.

   1. Mir qe e vrau, se moment eshte ai, te gjithe bejme gabime, po keto plehrat sajuan dhe hodhen ne vendin e ngjarjes dhe nje pistolete, gjasme kishte pas viktima pistolete.
    Pa permend pastaj qe vrasesi denohet me 12 Vite burg, nderkoh qe per ndertim pa leje duan ti denojne njerezit me 15 vite.

  2. Zoti mallkofte ato qe per hir te interesave te tyre personale, apo te inateve jane te gatshem te hedhin poshte vendin e tyre.
   O idioter, Amerina nuk eshte ZOTI, eshte nje shtet, qe shef vetem interesat e veta, aq sa ka pas plane me pushtu edhe Kanadane keto 50 vitet e fundit.

 5. Ooo ush, po keta nuk i fusin dollaret ne bankat amerikane, i kane ne uruguai, brazil, argjentine, qipro, etj. Nuk ka vetem amerika banka por ka edhe xhibuti. Po florinjte qe vodhen komunistet? Jane ne angli!?

 6. Njoh njerin ne Surrel qe pikturon kufinj ballkanike….., po s’ke cfare i konfiskon se i ka te gjitha nga gruaja e 4-t!

 7. korrupsioni kërcënon barazinë ekonomike, luftën kundër varfërisë, përpjekjet për zhvillimin ekonomik, si dhe vetë demokracinë. Korrupsioni, kudo që të jetë, dëmton drejtpërdrejtë politikën e jashtme, sigurinë kombëtare dhe ekonominë e Shteteve të Bashkuara, si dhe aleatët e partnerët tanë”, thekson zoti Blinken, në një deklaratë të lëshuar pas Urdhërit Ekzekutiv të Presidentit Biden për të zgjeruar hartën dhe kriteret e vendosjes së sanksioneve ndaj individëve dhe organizatave që përfshihen në korrupsion dhe krim të organizuar në Ballkanin Perëndimor.Sapo te konfiskohet pasuria e klanit mafioz Trusti i Geshtenjave me kapo salih karaxhic berisha do e kuptosh ti o loqja e majte e salihut se kush eshte ligji nderkombetar qe amerika ja shekerdhen fisin kujdo qe i del kundra

 8. kjo deklarat gjeneraliste eshte e kot ose i drejtohet vec kosove-serbis,mos dmth qe edhe ata qe luftojn per demokraci ne BP jan destabilizues?

 9. Jemin Gjana ka dalë sot në një konferencë për shtyp ku ka folur lidhur me procesin e zgjedhjeve brenda PD-së.

  Teksa i është drejtuar kamerave, në një moment ai ka nxjerrë çimçakizin nga goja dhe e ka ngjitur poshtë tavolinës.Amerika nuk eshte presidenti o rrotaKarit i salihut amerika ta shkelyn e mamin shpellkare te shtepia o loqja e majte e salihut,o Gomar

 10. Po kur ishe zevendes president pse nuk e bere kete,mor matuf,Eahhh!!??
  Ah po kishe te ndjerin djale me mbidoze dhe tjetrin duke korruptu qeveritaret e Ukraines,Eahh!!??
  Apo futja pordhes se ato qe jane pasuru me vjedhje dhe mashtrime,nuk ishin aq koqe sa te blenin pasuri n’SHBA,ose te depozitonin te vjedhurat ne bankat e SHBA-se.
  Pordha e madhe nxjerre eren e keqe te madhe….

 11. Selia blu është bërë merak për Ilir Metën, që Lulzim Basha e akuzonte publikisht dikur si “tregat i Venedikut” dhe “kryetar i një SHPK-je”.

  Sot, PD e konsideron sulm antikushtetues të Parlamentit mbi Presidentin këtë votim

 12. Sali Berisha eshte lloji i species qe e ka lekuren me të trashe se sholla dhe turpi, jo e jo qe nuk e zë.
  , ky ideator e mbeshtetes i Republikes se dikurshme te Lazaratit gjate kohes kur ishte vete kryeminister, ka surrat dhe akuzon. Cfare ben? Ne Fejsbukun e tij, pret ketu dhe ngjit atje fjale te shkeputura te Rames.
  Ky ngrites kurthesh i policise dhe cfare policije? Te policise qe drejtontr ne kohen e tij si kryeminister. Dajti ishte djali i kuzhinjerit te Berishes dhe vete Berisha futi ne kurth policet e shtetit te drejtuar tij.
  Tjeter cfare eshte duke bere duke intriguar Fatos Nanon kunder Rames.
  Kujton se do funksionoje helmi i tij per te percare te majten.
  Kete ka bere edhe me Veriun dhe Jugun, eshte perpjekur qe ti perçaje.
  Kete ka bere me Shqiperine dhe Kosoven, eshte perpjekur ti ngaterroje. Pas 92-it solli ne Shqiperi ca kosovare aventuriere dhe kete e beri qe te krijonim pershtypje te keqe per te gjithe shqiptaret e Kosoves.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike.

Kthehu