• |
ide | kryesore

A do të ulen çmimet e apartamenteve pas lehtësirave për ndërtuesit?

Lajme, Të funditQeveria ka vendosur që të lehtësojë ndërtuesit lidhur me tatimin që paguhet për truallin ku ndërtohet. Në draftligjin “Për tatimin mbi të ardhurat” përfshihet ndryshim i nenit 11 i ligjit aktual që lidhet direkt me ndërtuesit dhe pritet të ulë ngarkesën fiskale për të gjithë sipërmarrësit që ndërtojnë në truall me pronarë. “Fitimi kapital i realizuar si rezultat i kalimit të së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme, ndërtesë, truall dhe tokë bujqësore, tatohet me normën 15 për qind. Këmbimi i truallit me sipërfaqe ndërtimi, në bazë të një kontrate këmbimi, nuk përbën moment për llogaritje të ndonjë fitimi kapital nga transferimi i pasurisë së paluajtshme” thuhet në draft.

Si ishte

Deri tani, ndërtuesit deklaronin si të ardhur pjesën e apartamenteve që i jepnin pronarit të truallit, sipas kontratës së shkëmbimit, në një kohë që ata nuk merrnin realisht të ardhura nga ky shkëmbim, çka ishte një nga faktorët që ndikoi në rritjen e çmimeve të apartamenteve rreth dy vjet më parë.

Kompanitë e ndërtimit tregojnë se ligji nr. 1129, datë 5.8.2008 “Për mënyrën e përcaktimit të vlerës së truallit, të vënë nga pronarët e tij, në dispozicion të investitorëve të ndërtimit”, të miratuar nga qeveria shqiptare në gusht të 2008, nuk njeh më pjesën e kontratës së shkëmbimit me pronarin e truallit. Firmat e ndërtimit duhet që truallin ta fusin si shpenzim, ndërkohë që pjesën e shkëmbimit që i japin apartamente pronarit, duhet ta kalojnë me çmimin e shitjes, në bazë të tabelës me referencat e tregut. Kjo kalon automatikisht në të ardhur. Marzhi mes çmimit të referencës së truallit me çmimin e shitjeve të zonave është diferencë e madhe, pohojnë ata, ndaj dhe konsiderohet një nga arsyet që rriten çmimet për blerësin fundor.

Kjo ishte edhe një nga arsyet që ka ndikuar pak vite më parë në rritjen e çmimit të apartamenteve përpos të tjerave.

Pse u bë ndryshimi

Ministri i Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj deklaroi se Shoqata e Ndërtuesve kërkoi që të rishikohet mënyra sesi trajtohet pjesa e truallit çka bëri që edhe qeveria të reflektonte. Me ligjin aktual kalimi i të drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme, tokë ndërtesa, tatohet me 15 për qind të fitimeve të realizuara. Por kjo nuk zbatohet në rastet e shkëmbimit të së drejtës së pronësisë mbi tokën me të drejtën e pronësisë mbi ndërtesën e ndërtuar mbi tokë. Çka do të thotë që nëse një pronar toke i kalon këtë pronë ndërtuesit në shkëmbim të apartamenteve ndërtuesi zyrtarisht nuk paguan 15 për qindshin. Këtë sipas ligjit duhet ta paguajë pronari i truallit.

“Tatimi paguhet nga individi që kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme, para kryerjes së regjistrimit të pasurive të mësipërme, në përputhje me aktet ligjore. Pasuria e paluajtshme nuk regjistrohet, pa provuar pagimin e detyrimit pranë zyrave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme” thuhet në pikën 2 të nenit 11 në ligjin “Për tatimin mbi të ardhurat”. Por jozrytarisht detyrimin që duhet ta paguajnë pronarët e tokës në fakt e paguajnë ndërtuesit të cilët e kanë transferuar atë në çmim.

“Ndryshimi i skemës së tatimit të investitorit dhe pronarit të truallit në ndërtim synon, që të tatojë në mënyrë të drejtë pronarët e truallit dhe investitorët që operojnë ne fushën e veprimtarive të ndërtimit dhe shitjes së ndërtesave (me destinacion strehim, veprimtari prodhuese, veprimtari tregtare ose shërbimi), në të gjitha rastet kur trualli u transferohet nga pronari i tokës, sipas një kontrate këmbimi të tokës me sipërfaqeve ndërtimi. Me skemën aktuale investitori mbart totalisht barrën e tatimit mbi fitimin e realizuar nga individi.

Sipas dispozitës aktuale “…. Për veprimtaritë e ndërtimit dhe shitjes me destinacion për strehim, veprimtari prodhuese, veprimtari tregtare ose shërbimi, në të ardhurat e tatueshme të investitorit llogariten edhe të ardhurat që i korrespondojnë pjesës së sipërfaqes së ndërtimit që përfitojnë pronarët e truallit për rastet e kontratave të këmbimit truall-sipërfaqe ndërtimi.

Pra investitori ngarkohet me një barrë tatimi e cila nuk i takon të ardhurave faktike nga shitja që ai realizon, (investitori rrit në mënyrë fiktive të ardhurat e veta) çka bie në kundërshtim me parimin e taksimit direkt pasi nuk është investitori ai që ka krijuar fitim nga shitja e pjesës së pronarit, por individi, i cili duhet të mbartë barrën e pagimit të fitimit kapital të krijuar. Ligji aktual i njeh investitorit si shpenzim vlerën e truallit të shkëmbyer me sipërfaqen e ndërtimit, por ky shpenzim kufizohet në koston minimale fiskale të ndërtimit për m2 të shpallur për efekt të Entit të Banesave, duke krijuar për investitorin një të ardhur neto (te ardhura – shpenzim) fiktive për pjesën e ndërtimit qe investitori e jep në këmbim të truallit.

Ky ndryshim ligjor jo vetëm që do të harmonizonte të drejtën e taksimit të shoqërisë dhe pronarit të truallit duke kërkuar nga secili prej tyre 15 % të fitimit real që realizojnë, por njëkohësisht vjen si një ndryshim në koherence me ngritjen e kadastrës fiskale, ku çdo pronë do të ketë dhe vlerën fiskale të regjistrimit dhe taksimit të drejtë të saj.

Ndërkohë, është hartuar edhe Udhëzimi i Përbashkët i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrit të Drejtësisë, me qëllim saktësimin e procedurës dhe bazës së taksës për individët, në rastet e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme, ku përfshihet edhe shitja e pasurive të paluajtshme ndërtesa, të përfituara nga një kontratë këmbimi truall/ndërtesë” thuhet në relacion./MonitorLini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *